นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล C CHANNEL

C Channel Inc. (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายฉบับนี้”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลต่าง ๆ”) ให้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับการให้บริการของทางบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานของทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคน


1 ขอบเขตการบังคับใช้ของนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการ “C CHANNEL” และบริการอื่น ๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการนี้”) ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งกับทางบริษัทฯ ในการใช้บริการนี้ จะได้รับการควบคุมตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับรวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ทางบริษัทได้ส่งให้กับบุคคลที่สามผ่านทางลิงค์ของบริการนี้ หรือข้อมูลที่บุคคลที่สามได้รวบรวมไว้จากการที่ลูกค้าใช้บริการของบุคคลที่สามโดยผ่านทางลิงค์ของบริการนี้
2 คำจำกัดความของข้อมูลต่าง ๆ และรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
1. คำจำกัดความ
 • (1) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึง ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ได้ง่าย และการนำไปเปรียบเทียบดังกล่าว ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ และให้รวมถึงหมายเลขหรือสัญลักษณ์ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ด้วย
 • (2) “ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ เช่น อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้มีการจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น เอกสารทางสถิติ ฯลฯ
 • (3) “ข้อมูลประวัติพฤติกรรม” หมายถึง ข้อมูลประวัติการใช้งานของลูกค้าในขณะที่ใช้บริการ และข้อมูลการวิเคราะห์ความชอบและความสนใจของลูกค้าที่ได้จากการอ่านหรือเข้าชมโฆษณาของลูกค้าที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ รวมถึงข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ใน “2. รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า (2) ข้อมูลการใช้บริการ” ด้านล่างนี้ด้วย
 • (4) “ข้อมูลที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ประวัติการป่วย ประวัติการก่ออาชญากรรม ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเสียหายที่ได้รับจากการที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม และให้รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ต้องระมัดระวังการใช้งานเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกทางสังคม เกิดอคติ หรือเกิดผลเสียต่อลูกค้าด้วย
2. รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 • (1) ข้อมูลประวัติบุคคล และคอนเทนต์ที่ได้มีเปิดเผยสู่สาธารณะ
  เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้บริการนี้อย่างราบรื่น และเพื่อให้การสื่อสารระหว่างลูกค้าด้วยกันเองเป็นไปอย่างราบรื่น ทางบริษัทฯ จึงขอให้ท่านให้ข้อมูลประวัติบุคคล (ชื่อที่ใช้แสดงในบริการนี้ รูปภาพไอคอน ข้อความ ฯลฯ) ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ แก่ทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้าท่านอื่น ๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลประวัติบุคคลที่แสดงอยู่ในบริการนี้ และข้อมูลต่าง ๆ (คอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ) ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ลงทะเบียนและเปิดเผยสู่สาธารณะด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามความสมัครใจ หากแต่ในกรณีที่ไม่มีการลงทะเบียน ลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้ได้
 • (2) ข้อมูลการใช้บริการ
  ① ทางบริษัทฯ ได้มีการใช้คุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า หรือใช้ในการสำรวจความหนาแน่นของการใช้ข้อมูล ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว บริการนี้ยังมีการใช้บริการที่ไม่ใช่บริการของทางบริษัท ฯ เอง เช่น Google Analytics อีกด้วย ลูกค้าสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ได้ตามความสมัครใจ หากแต่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกคุกกี้ไว้
  ② ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น IP แอดเดรส ประเภทของเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ในเบราว์เซอร์ ในขณะที่ลูกค้าใช้บริการนี้ไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตที่เป็นการขัดขวางการให้บริการตามปกติของทางบริษัทฯ
  ③ สำหรับฟังก์ชันของบริการบางส่วนที่รวมอยู่ในบริการนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจะถูกส่งมาจากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หากลูกค้าได้มีการใช้บริการดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ภายในขอบเขตที่บริการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่มีการส่งข้อมูลตำแหน่งดังกล่าวในกรณีที่ได้มีการตั้งค่าไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
  ④ ทางบริษัทฯ อาจดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้ (OS ข้อมูลที่ระบุตัวอุปกรณ์ ชื่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังจะนำไปใช้ยืนยันตัวตนผู้ใช้ และใช้เพื่อป้องกันการกระทำทุจริตที่เป็นการขัดขวางการให้บริการตามปกติของทางบริษัทฯ อีกด้วย
  ⑤ ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการซื้อสินค้า ด้วยคุณลักษณะของบริการดังกล่าว ทางบริษัทฯ อาจมีการร้องขอข้อมูลดังต่อไปนี้
  ・ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ชื่อบริษัท ชื่อองค์กร ชื่อแผนกและตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดต่อ ชื่อเล่น วันเดินปีเกิด เพศ ฯลฯ
  ・ข้อมูลที่ทางบริษัท ฯ ได้รับในกรณีที่ลูกค้าท่านอื่นเป็นผู้ระบุข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ชื่อบริษัท ชื่อองค์กร ชื่อแผนกและตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดต่อ ในฐานะที่ลูกค้าเป็นผู้รับสินค้าซึ่งลูกค้าท่านอื่นเป็นผู้จัดส่งให้
3 วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล
ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ และข้อมูลประวัติพฤติกรรมของลูกค้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น
 • (1) ใช้ในการดำเนินการสำหรับบริการนี้
 • (2) ใช้สำหรับบริการให้ความช่วยเหลือ เช่น ใช้ในการตอบรับการติดต่อสอบถาม
 • (3) ใช้ในการจัดทำแบบสอบถาม และการจัดทำเอกสารทางสถิติที่เกี่ยวกับแผนการจัดทำสินค้าหรือจัดจำหน่ายสินค้าที่จัดทำขึ้นตามผลที่ได้จากแบบสอบถาม
 • (4) ใช้ในการจัดส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้และข้อมูลแคมเปญต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า
 • (5) ใช้ในการแจ้งข้อมูลโฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้หรือข้อมูลโฆษณาต่าง ๆ ที่เป็นของบริษัทอื่น และจัดส่งข้อมูลโฆษณาเหล่านั้นทางอีเมล
 • (6) นำคอนเทนต์ที่ทางลูกค้าเป็นผู้เผยแพร่สู่สาธารณะไปใช้ในการโฆษณาบริษัทฯ ผ่านทางสื่อโฆษณาของทางบริษัทฯ เช่น SNS (Facebook Twitter เป็นต้น) แบนเนอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ
 • (7) ใช้ในการส่งสินค้าที่จำหน่าย ของขวัญ และของรางวัล เป็นต้น
 • (8) วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสมาชิกลูกค้าเป็นรายบุคคล
4 การรักษาความปลอดภัย
ทางบริษัทฯ ได้มีการวางมาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ และข้อมูลประวัติพฤติกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การสูญหาย เสื่อมสลาย พังทลาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขปลอมแปลง และรั่วไหลของข้อมูลเหล่านั้น ไว้อย่างสมเหตุสมผลทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์และทางด้านอุปกรณ์
5 การเปิดเผยและการให้ข้อมูล
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ และข้อมูลที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม (เว้นแต่ กรณีที่ทางบริษัทฯ ได้นำข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้กับผู้ที่บริษัทฯ จ้างวานเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ในขอบเขตเท่าที่จำเป็น) เว้นแต่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ กรณีที่ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้กับผู้ที่บริษัทฯ จ้างวาน ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้รับจ้างตามมาตรฐานการคัดเลือกของทาง บริษัทฯ โดยผู้รับจ้างต้องสามารถดำเนินการตามมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลได้
 • (1) ในกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • (2) ในกรณีที่ได้รับการร้องขอให้เปิดเผยหรือให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือข้อบังคับ และ/หรือ มีการร้องขอจากศาล สำนักงานอัยการ ตำรวจ สภาทนายความ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค หรือหน่วยงาน กลุ่มองค์กร และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
 • (3) ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นเพื่อการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของบริษัทฯ สาธารณชนหรือสมาชิกลูกค้าท่านอื่น
 • (4) ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่ทนายความหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการรักษาความลับตามกฎหมายในขอบเขตเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินกิจการของทางบริษัทฯ
 • (5) ในกรณีอื่นนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสมาชิกลูกค้าเป็นรายบุคคล
6 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้มีการร้องขอจากลูกค้าให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว
7 การลบข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
เมื่อได้มีการร้องขอจากลูกค้าให้ลบหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ด้วยเหตุผลตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบโดยทันที และจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น ยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามผลการตรวจสอบนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีวิธีที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าผู้ใช้งานอื่นนอกเหนือจากการลบหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ นั้น ทางบริษัทฯ อาจจะพิจารณาและเลือกดำเนินการในวิธีดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งไปยังลูกค้าผู้ใช้งานนั้น
 • (1) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ได้ถูกนำไปใช้เกินขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าผู้ใช้งานได้อนุญาตไว้ล่วงหน้า
 • (2) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ได้ถูกนำมาให้กับทางบริษัทฯ โดยผิดกฎหมายหรือโดยทางทุจริต
 • (3) ในกรณีที่มีเหตุผลเทียบเท่ากับข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว
8 การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง
ทางบริษัทฯ จะพยายามสร้าง ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น
9 การแก้ไขนโยบายฉบับนี้
ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาด้านบนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเช่นนี้ ทางบริษัทฯ จะนำเนื้อหาหลังการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้
10 การติดต่อสอบถาม
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ได้ตามที่อยู่และอีเมลแอดเดรสด้านล่างนี้

C Channel Personal Information Protection Officer
C Channel Inc.
4-1 Mita 1-chome, Minato, Tokyo, 108-0073
E-mail:info@cchan.tv

วันที่จัดทำ: 9 เมษายน 2015
วันที่แก้ไข: 18 สิงหาคม 2017