ข้อกำหนดการใช้ C CHANNEL

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ (ต่อไปนี้เรียก ข้อกำหนด) ระบุข้อข้อกำหนดการใช้บริการของ C CHANNEL และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ C CHANNEL (ต่อไปนี้เรียก บริการฯ) ที่ให้บริการโดย บริษัท C Channel จำกัด (ต่อไปนี้เรียก บริษัทฯ) ซึ่งเป็นข้อกำหนดระหว่างบริษัทฯกับผู้ใช้บริการทุกท่าน (ต่อไปนี้เรียก ผู้ใช้บริการ)
ผู้ใช้บริการถือว่าได้เข้าใจและเห็นด้วยกับข้อกำหนดแล้ว กรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนตามกฎหมายด้วย อนึ่ง กรณีที่ผู้ใช้บริการซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีได้ลงทะเบียนข้อมูลบัญชีผู้ใช้เพื่อสมัครเป็นสมาชิก ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนตามกฎหมายแล้ว


ข้อ 1 (คำจำกัดความ)
คำจำกัดความตามข้อกำหนดฉบับนี้มีดังต่อไปนี้
 • (1) เนื้อหา หมายถึง ข้อความ เสียง ดนตรี ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัส และข้อมูลอื่นๆ
 • (2) เนื้อหาหลัก หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากบริการฯได้
 • (3) เนื้อหาโพสต์ หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้โพสต์ ส่ง อัพโหลด เข้ามาในบริการฯ
 • (4) บริการสมาชิก หมายถึง บริการที่ผู้ใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้ตามข้อกำหนด โดยใช้บัญชีผู้ใช้ส่วนตัวเพื่อเข้าใช้บริการฯ
ข้อ 2 (บัญชีผู้ใช้)
 • 1 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ผู้ใช้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าใช้บริการฯ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และต้องทำให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ
 • 2 รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการบันทึกเพื่อเข้าใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและควบคุมอย่างเข้มงวด โดยไม่นำรหัสผ่านไปใช้ในทางที่ผิด บริษัทฯถือว่าทุกการกระทำที่ดำเนินการโดยการใช้รหัสผ่าน เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง
 • 3 หากบริษัทฯพิจารณาว่าผู้ใช้บริการได้ละเมิดหรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าละเมิดข้อกำหนด ทางบริษัทฯสามารถระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า
 • 4 บัญชีผู้ใช้เป็นของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นสิทธิ์ในการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ ไม่สามารถโอน มอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลที่สามได้
ข้อ 3 (การให้บริการ)
 • 1 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร ระบบปฏิบัติการ ช่องทางการสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ฯลฯ ในการเข้าถึงบริการฯ ตลอดสภาพบริการฯที่ยังใช้การได้
 • 2 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริการ รวมทั้งการจำกัดสิทธิ์การใช้บริการได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ข้อ 4 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา)
 • 1 บริษัทฯให้สิทธิ์ในการใช้บริการฯที่ไม่เฉพาะเจาะจง แก่ผู้ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการใช้บริการฯเท่านั้น ดังนั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์และมีสิทธิ์กระทำอื่นๆนอกเหนือจากการใช้บริการฯ
 • 2 ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้เนื้อหาหลักนอกเหนือไปกว่าขอบเขตบริการฯที่บริษัทฯให้ไว้
 • 3 ในบริการฯประกอบไปด้วยระบบการทำงานสำหรับเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ได้แก่ การโพสต์ แก้ไข ลบ ดังนั้นผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผู้ใช้บริการอื่นๆที่ได้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาโพสต์ของตนเองได้
 • 4 ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯในการใช้เนื้อหาโพสต์อย่างเฉพาะเจาะจง (ได้แก่ การมีสิทธิ์ทำซ้ำ สิทธิ์ในการแสดงต่อสาธารณะ สิทธิ์ในการแบ่งปัน สิทธิ์ในการให้ยืม สิทธิ์ในการมอบ สิทธิ์ในการแปล สิทธิ์ในการแสดง สิทธิ์ในการดัดแปลง และสิทธิ์อื่นๆ) โดยไม่มีมูลค่า และถือว่าบริษัทฯก็มีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาโพสต์สำหรับการบริการเพื่อการโฆษณาโดยไม่มีมูลค่า ไม่จำกัดระยะเวลา ไม่จำกัดพื้นที่ เช่นกัน
 • 5 บริษัทฯสามารถตรวจสอบเนื้อหาของเนื้อหาโพสต์ได้ตามความจำเป็นที่มีต่อกิจการ อนึ่ง การตรวจสอบดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯที่ต้องรับผิดชอบ
 • 6 หากบริษัทฯพบว่าเนื้อหาโพสต์ของผู้ใช้บริการได้ละเมิดหรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนด บริษัทฯสามารถจำกัดการใช้เนื้อหาโพสต์ในบริการฯได้ตามความเห็นสมควร บริษัทฯสามารถดำเนินการด้วยการลบเนื้อหาโพสต์นั้นๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • 7 หากผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งหนี้ เรียกร้อง แจ้งความ ร้องขอให้ตัดสินชั่วคราว ถูกฟ้องร้อง ถูกยื่นฟ้องคดีในศาล จากบุคคลที่สาม เกี่ยวกับเนื้อหาโพสต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบข้อโต้แย้งดังกล่าวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อยุติปัญหาด้วยตนเอง หากข้อโต้แย้งดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหาย (ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ความเสียหายของผลลัพธ์ ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย) ต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อ 5 (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)
บริษัทฯต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวของกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
ข้อ 6 (ระงับและหยุดบริการฯ)
 • 1 บริษัทฯสามารถระงับหรือหยุดบริการฯทั้งหมดหรือบางส่วนหากเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • (1) มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้บริการฯตามระยะเวลาหรือกระทำเป็นการเร่งด่วน
  • (2) กรณีเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุต่างๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ จราจล การรุกรานจากบุคคลที่สาม เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือระบบสื่อสารของบริการฯ หรือมีอุปสรรครบกวนหรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการฯได้
  • (3) เกิดข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหรือทางเทคนิค จนทำให้บริษัทฯต้องระงับการให้บริการฯ
  • (4) ไม่สามารถให้บริการฯได้เพราะข้อบังคับของกฎหมาย
  • (5) สาเหตุอื่นๆที่มิอาจเลี่ยงได้ที่บริษัทฯจำเป็นต้องระงับบริการฯ
 • 2 บริษัทฯต้องหยุดให้บริการฯทั้งหมดหรือบางส่วนแม้ว่าจะส่งผลเสียหายต่อสมาชิก บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ข้อ 7 (ข้อห้ามปฏิบัติ)
ผู้ใช้บริการห้ามปฏิบัติหรือห้ามมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าปฏิบัติต่อไปนี้ ในระหว่างการใช้บริการฯ
 • (1) ไม่นำที่อยู่อีเมลล์ รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการอื่นไปใช้ และไม่สวมรอยเป็นผู้ใช้บริการอื่น (รวมถึงบริษัทฯ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และองค์กรที่ให้ความร่วมมืออื่นๆ)
 • (2) ไม่ส่งหรือสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ โปรแกรม ในการก่ออุปสรรค ทำลาย จำกัด ควบคุมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ
 • (3) ห้ามใช้สำนวนหยาบโลน รุนแรง ทำให้แตกแยก ห้ามแสดงพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย ห้ามใช้สำนวนดึงดูดให้เสพย์สิ่งเสพติด ห้ามมีเนื้อหาเชิงต่อต้านสังคม ห้ามลงเนื้อหาที่มีสำนวนส่อเสียดต่อบุคคลที่สาม
 • (4) ห้ามมีพฤติกรรมคุกคามสิทธิ์ของบริษัทฯหรือของบุคคลที่สาม ได้แก่ สิทธิ์ครอบครอง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความเป็นส่วนบุคคล ฯลฯ
 • (5) ไม่จงใจแพร่กระจายข้อมูลเท็จที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม
 • (6) ไม่แสดงพฤติกรรมทำลายการรักษาความเรียบร้อยของประชาชน
 • (7) ไม่ส่งข้อความเดียวกันหรือที่คล้ายกัน ข้อความที่บริษัทฯตัดสินว่าเป็นสแปม ต่อผู้ใช้บริการจำนวนมากแบบไม่ได้เจาะจงบุคคล (ยกเว้นข้อความที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทฯ)
 • (8) ห้ามทำธุรกิจ ประกาศ โฆษณา ชักจูงหรือกระทำการอื่นๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • (9) ห้ามค้าขายแชร์ลูกโซ่ ขายตรง และห้ามทำธุรกิจอื่นๆที่ผิดกฎหมายหรือห้ามทำกิจกรรมที่ส่อเค้าการขายดังกล่าว
 • (10) ห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่บันทึก ข้อมูลประวัติการใช้มาเก็บรวบรวมโดยละเมิด เผยแพร่ หรือแบ่งปัน
 • (11) ห้ามนำข้อมูลหรือบริการที่อยู่ในบริการฯ มาทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แจกจ่ายหรือขายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • (12) ห้ามมีพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย
 • (13) ห้ามชักจูง ส่งเสริม แบ่งผลประโยชน์ ในการแสดงพลังต่อต้านสังคม
 • (14) ห้ามชักจูงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือเข้ากลุ่มศาสนา
 • (15) ห้ามกระทำพฤติกรรมดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อด้านบนเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือบุคคลที่สาม
 • (16) ห้ามทำพฤติกรรมอื่นๆที่ทางบริษัทฯตัดสินว่าไม่เหมาะสม
ข้อ 8 (การละเว้นความรับผิดชอบ)
 • 1 บริษัทฯไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาในบริการฯ ความเหมาะสมในการนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นๆโดยสิ้นเชิง
 • 2 ผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้บริการฯ มิอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯได้ ยกเว้นเสียแต่ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากบริษัทฯ มีเจตนาหรือตั้งใจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
 • 3 ผู้ใช้บริการก่อความเสียหายต่อบุคคลที่สามจากการใช้บริการฯ ถือว่าเป็นภาระและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองและต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ข้อ 9 (การแก้ไขข้อกำหนด)
บริษัทฯสามารถแก้ไขข้อกำหนดได้ตามเวลาเห็นสมควรหากบริษัทฯพิจารณาแล้วว่ามีความ จำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วเมื่อนำมาแสดงใน ตำแหน่งของเนื้อหาที่เหมาะสมภายในพื้นที่ให้บริการฯ ให้มีผลบังคับใช้ได้ทันที และถือว่า ผู้ใช้บริการที่ยังใช้บริการฯอย่างต่อเนื่องเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว
ข้อ 10 (การชอบด้วยกฎหมายและการยอมรับขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย)
การชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หากเกิดข้อขัดแย้งเนื่องมาจาก การใช้บริการฯให้ฟ้องร้องต่อศาลอาญาท้องถิ่นจังหวัดโตเกียว